KVKK Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA FORMU

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu (“Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu”) ile ajanajans.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, ajanajans.com ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin işlenme amacı, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK gereğince, ÜYELİK SÖZLEŞME’si dahil sair kanallar vasıtasıyla ajanajans.com ile yazılı, sözlü veya elektronik şekilde paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi ajanajans.com, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede ve Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, tüketici mevzuatı, vergi mevzuatı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde alıcı ve satıcı üyelik sürecinizin değerlendirilmesi kapsamında potansiyel ticari ilişkinin kurulması amacıyla yapılan piyasa araştırmaları kapsamında elde edebilecek, kaydedebilecek,depolayabilecek,muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek,yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek,devredebilecek,aktarabilecek,paylaşabilecek,sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

ÜYELİK SÖZLEŞME’si kapsamında paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu, ajanajans.com‘dur.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçlan

ajanajans.com, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde ajanajans.com tarafından işlenmektedir:

-Üyelik sürecinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ilişkilerin kurulması, yükümlülüklerin ifası ve üyelik ilişkisi kapsamında sair sözleşmelerin akdedilmesi,

-Çapraz satış, targeting, re-targeting (hedefleme, yeniden hedefleme) raporlama, müşteri memnuniyeti ölçümü gibi pazarla¬ma ve satış faaliyetleri kapsamında size özel fırsatların sunulması,

-Yürürlükteki mevzuat gereği ticari ilişkinin kurulması kapsamında saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, kopyalanması, yedeklenmesi ve veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

-Yasal/sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kanunda açıkça öngörülmesi, ajanajans.com’un meşru menfaatleri için gerekli olması, KVKK’da sayılan ve Açık Rıza gerektirmeyen istisnai addedilecek diğer amaçlar.

İşbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan kanallar. vasıtasıyla ajanajans.com ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat’a ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükarda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktanlması

ajanajans.com, işbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan amaçlar dahilinde:

-ÜYELİK SÖZLEŞME’si dahil üyelik ilişkisinin kurulması kapsamında vermiş olduğunuz bilgilerin teyidi ve kredi limitinizin belirlenmesi için iş ortaklarımız ve bu konuda sigorta şirketleri de dahil olmak üzere destek aldığımız hizmet kuruluşlarına,

-Çapraz satış, targeting, re-targeting (hedefleme, yeniden hedefleme) raporlama, müşteri memnuniyeti ölçümü gibi pazarla¬ma ve satış faaliyetleri kapsamında diğer grup şirketlerimizle ve tedarikçi firmalara,

– ajanajans.com‘un kullandığı bilişim teknolojileri gereği yurt dışı sunucularına ve bilişim teknolojileri desteği alınan hizmet sağlayıcılarına,

-Yetkili kamu kurum/kuruluşları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara, SMS, e-posta, çağrı merkezi desteği sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarına, anlaşma sağlanan kargo şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinize Erişim

KVKK “Madde 11” uyarınca ajanajans.com’a başvurarak:

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel 
– Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
-Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Aşağıdaki iletişim kanallarından ajanajans.com‘a ulaşarak, talebinizi yöneltebilirsiniz. ajanajans.com, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Taleplerin ajanajans.com tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin aynca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler ajanajans.com tarafından talep edilebilir.

Web Adresi : https://ajanajans.com  
Email adresi : [email protected]           

Kişisel Verileri İşleme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nda anılan kanallar vasıtasıyla ajanajans.com ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat’a ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükarda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

AÇIK RIZA

Yukarıdaki Kişisel Veri İşleme amaçlarından KVKK Madde 5/2(a)’da sayılan ve bu sebeple Açık Rıza aranmaksızın Kişisel Verile¬riniz işlememize cevaz veren istisnai işlemeler hariç olmak üzere aşağıdaki işlemeler bakımından Açık Rızanızı rica ederiz.

ÜYELİK SÖZLEŞME’si dahil üyelik ilişkisinin kurulması kapsamında vermiş olduğunuz Kişisel Verilerin bu bilgilerin doğru¬luğunun teyidi ve kredi limitinizin belirlenmesi için iş ortaklarımız ve bu konuda sigorta şirketleri de dahil olmak üzere destek aldığımız hizmet kuruluşları ile paylaşılmasına,

Tarafınıza kampanya ve bilgilendirme amaçlı her türlü SMS, e-posta ve sair elektronik ticari ileti gönderilmesine,

Kişisel Verilerinizin çapraz satış, targeting, re-targeting (hedefleme, yeniden hedefleme) raporlama, müşteri memnuniyeti ölçümü gibi pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında işlenmesi ve diğer grup şirketlerimizle ve tedarikçi firmalar ile işlenmek üzere paylaşılması, Kişisel Verilerinizin bulut bilişim ve sair sunucu kullanımı ve server desteği gibi sebeplerle yurt dışına aktarılmasına.

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nun tamamını okudum, anladım ve KVKK kapsamında Açık Rızamı gerektiren yukarıdaki işlemlerin herbirine Açık Rıza veriyorum.

Başa dön